Giỏ hàng

Santa Food

Santa Food -Celebrate Healthy Life

TẦM NHÌN

Kiến tạo liên tục để Santa Food vững bền cùng thời gian.

SỨ MỆNH

Sáng tạo ra những sản phẩm phục vụ cho cuộc sống khỏe- sống xanh- sống đẹp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Chính Trực- Đam Mê - Sáng Tạo – Kiên Nhẫn

TÔN CHỈ VÀ HÀNH ĐỘNG: “Hành động vì cuộc sống khỏe –sống xanh – sống đẹp

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của khách háng và cộng đồng một cách sâu sắc, tinh tế và toàn diện dưới mọi góc độ: kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, nghệ thuật… để sáng tạo công nghệ mới áp dụng vào đầu tư xây dựng hệ thống sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, phục vụ được lợi ích sống khỏe, sống xanh, sống đẹp của khách hàng và vì cộng đồng.

- Xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên phương châm “giá trị nhân văn làm trọng tâm”, mọi hoạt động của Công ty và của mỗi thành viên công ty đều hướng tới phương châm cao quý đó, luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng và cộng đồng bằng cả trái tim để thấu rõ mọi vấn đề.

- Xây dựng hệ thống nguyên tắc giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ dành cho toàn thể thành viên công ty đối với khách hàng và cộng đồng.

- Thực hiện thường xuyên các chương trình chăm sóc khách hàng và vì cộng động với nhiều nội dung thiết thực, đảm bảo quyền lợi và gia tăng lợi ích cho khách hàng và cộng đồng.

- Chủ động xây dựng, triển khai các chương trình xã hội hướng tới sức khỏe cộng động và bảo vệ môi trường…