Lịch sử phát triển của logo Santa Food Việt Nam

Biểu tượng đăng ký thương mại đầu tiên của Santa Food là nhánh Bồ Công Anh thể hiện sứ mệnh “ phụng sự cộng đồng sống khỏe – sống xanh – sống đẹp và sự sức sống lan tỏa yêu thương đến cộng đồng”.

Tiếp nối sứ mệnh lan tỏa yêu thương logo Santa Food đã hình tượng hóa nhánh hoa Bồ Công Anh thành Ông Già Santa.

Ngay nay, logo biểu tượng Bồ Công Anh hóa thành ngọn lửa Santa nguồn năng lượng của sức sống khỏe – sống xanh – sống đẹp.