Giỏ hàng

Santa Food - Celebrate Healthy Life

Santa Food - Celebrate Healthy Life

TẦM NHÌN

SANTA FOOD là tập đoàn thực phẩm & Đồ Uống bảo vệ sức khỏe.

SỨ MỆNH

Kiến tạo và Sáng tạo ra những sản phẩm thực phẩm & Đồ Uống phục vụ cho cuộc sống khỏe- sống xanh- sống đẹp của con người.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính Trực- Đam Mê - Sáng Tạo – Trí Tuệ.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Dùng nhân văn để thấu rõ mọi vấn đề.

TÔN CHỈ VÀ HÀNH ĐỘNG

Dùng tâm sáng để nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của khách háng và cộng đồng một cách sâu sắc, tinh tế và toàn diện dưới mọi góc độ: kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, nghệ thuật… để sáng tạo hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, phục vụ được lợi ích sống khỏe, sống xanh, sống đẹp của khách hàng và vì cộng đồng.

Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng và cộng đồng bằng triết lý kinh doanh của Santa Food.

Xây dựng hệ thống nguyên tắc giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ dành cho toàn thể thành viên công ty đối với khách hàng và cộng đồng.

Thực hiện thường xuyên các chương trình chăm sóc khách hàng và cộng động với nhiều nội dung thiết thực, đảm bảo quyền lợi và gia tăng lợi ích cho khách hàng và cộng đồng. Chủ động xây dựng, triển khai các chương trình xã hội hướng tới sức khỏe cộng động và bảo vệ môi trường…